sportujeme.sk » kedy.sportujeme.sk

Všeobecné pravidlá serveru www.kedy.sk (ďalej len „VOP“ a „server“)

Tieto VOP vymedzujú pravidlá poskytovania a používania služieb servera. Spoločnosť ŠPORTUJEME, s. r. o., IČO: 44 484 828, so sídlom Ipeľská 13, Bratislava 821 07, registrovaná Okresným súdom Bratislava I, pod vložkou číslo:  55421/B, Oddiel: Sro, DIČ: 2022719787, IČ DPH: SK2022719787, e-mail: sportujeme@sportujeme.sk je poskytovateľom služieb na serveri (ďalej len „poskytovateľ"), ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetového portálu www.sportujeme.sk, na ktorého subdoméne kedy.sportujeme.sk je server prevádzkovaný.

Každý používateľ serveru je pred registráciou na serveri povinný oboznámiť sa s týmito VOP. Registráciou používateľ vyhlasuje, že si tieto VOP prečítal a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používateľ registráciou na serveri zároveň potvrdzuje, že bude využívať služby servera v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, resp. v krajine, v ktorej dôjde k registrácii, ako aj v súlade s dobrými mravmi.

Príslušným orgánom kontroly poskytovania a využívania služieb podľa týchto VOP v rámci Slovenskej republiky je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Definície pojmov

1. Server – internetový portál www.kedy.sk, ktorý je prevádzkovaný na subdoméne domény sportujeme.sk.
2. Poskytovateľ - spoločnosť ŠPORTUJEME, s. r. o., IČO: 44 484 828, so sídlom Ipeľská 13, Bratislava 821 07, ktorá prevádzkuje server tak na komerčné ako aj nekomerčné účely.
3. Používateľ - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje na serveri, a ktorá využíva služby/funkcie serveru bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejne prístupné aktivity. Server je určený iba pre registrovaných používateľov.
4. Registrácia - vytvorenie vlastného používateľského účtu a používateľského mena na serveri.
5. Služby/funkcie servera - vytváranie a zdieľanie príspevkov na serveri po registrácii používateľa a využívanie rôznych funkcií na serveri (odosielanie pozvánok do skupín a na udalosti, zdieľanie kalendára udalostí, prihlasovanie sa na udalosti a odhlasovanie sa z udalostí).
6. Príspevok – akýkoľvek obsah pridaný na server používateľom - komentár, fotografia, inzerát, video atď, ako aj vytvorenie a/alebo zdieľanie udalosti alebo skupiny.
7. Zrušenie registrácie - zrušenie používateľského účtu a zároveň znemožnenie využívania funkcií serveru.

Registrácia na serveri

1. Pre využívanie všetkých služieb/funkcií servera je nevyhnutná registrácia. Používateľ je povinný pri registrácii zadať pravdivé, správne a aktuálne údaje o sebe a v takom stave tieto údaje udržiavať počas celej doby registrácie. V prípade zmeny osobných a/alebo iných údajov je používateľ povinný zaktualizovať zadané údaje v jeho používateľskom účte, a to do 14 dní od dňa, kedy zmena údajov nastala.
2. Používateľ vyhlasuje, že používateľský účet, ktorý si na serveri pri registrácii vytvoril sa bude spájať výhradne s jeho osobou.
3. Používateľské meno musí obsahovať krstné meno a priezvisko resp. prezývku osoby alebo názov spoločnosti, ktorá bude používať služby servera. Pri registrácii je používateľ taktiež povinný zadať platnú e-mailovú adresu.
4. Používateľ má právo na vytvorenie jedného používateľského účtu. Vytváranie ďalších používateľských účtov, či už pod vlastným menom alebo prezývkou, je v rozpore s týmito VOP.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo okamžite zrušiť registráciu používateľa, ak by zistil skutočnosti, ktoré sú v rozpore s týmito VOP a/alebo príslušnými všeobecno-záväznými právnymi predpismi, a to najmä:

 • podoba používateľského mena je v rozpore s príslušnou právnou úpravou týkajúcou sa ochrany práv k ochrannej známke a/alebo obchodnému menu;
 • používateľské meno je zhodné s názvom iného internetového portálu;
 • používateľské meno predstavuje akúkoľvek formu reklamy, ktorá nie je v súlade so zameraním služieb poskytovaných na serveri, resp. zviditeľňuje akúkoľvek podnikateľskú konkurenciu poskytovateľa;
 • používateľ sa vydáva za inú obchodnú spoločnosť, organizáciu alebo fyzickú osobu akou v skutočnosti je;
 • používateľ už má jeden používateľský účet vytvorený.

6. Používateľ nemá možnosť sám zrušiť svoj používateľský účet na serveri, ale môže poskytovateľa požiadať o jeho zrušenie zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: sportujeme@sportujeme.sk.

Ochrana súkromia

1. Používateľ využívaním služieb servera poskytuje poskytovateľovi rôzne osobné a iné údaje. Používateľ registráciou na serveri dáva poskytovateľovi (v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) súhlas na  spracúvanie osobných údajov zadaných na web stránky servera, a to za účelom poskytovania a využívania služieb na serveri, za účelom sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom servera, ako aj za účelom ich evidencie poskytovateľom na dobu neurčitú. Používateľ dáva tento súhlas poskytovateľovi najmä v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári (povinne zadávané údaje), ako aj v používateľskom účte a na stránkach servera (dobrovoľne zadávané údaje). Súhlas je daný na dobu neurčitú a minimálne na čas registrácie používateľa na serveri (doba platnosti súhlasu). Okruhom príjemcov údajov o používateľovi budú ostatní používatelia servera. Používateľ môže tento svoj súhlas odvolať kedykoľvek po zrušení svojej registrácie na serveri.

2. Registráciou dáva používateľ poskytovateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (v rozsahu údajov zadaných na web stránky servera) na marketingové účely, a to najmä na účel ich zaradenia do databázy slúžiacej na informovanie používateľov servera o aktuálnych športových podujatiach sprostredkovaných poskytovateľom alebo partnermi poskytovateľa (organizátori športových podujatí, športoviská – ktorí budú v budúcnosti spolupracovať s poskytovateľom v súvislosti so službami poskytovanými na serveri), a prípadne pre potreby komunikácie medzi poskytovateľom a používateľom. Používateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú a minimálne na čas registrácie používateľa na serveri (doba platnosti súhlasu). Doba platnosti udeleného súhlasu sa končí odvolaním súhlasu zo strany používateľa, a to najskôr po zrušení registrácie používateľa na serveri.

3. Používateľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov sa nebude týkať tých údajov, ktoré budú aj po zrušení registrácie používateľa naviazané na ostatných používateľov. Používateľ berie na vedomie to, že poskytovateľ potrebuje spracúvať tieto údaje za účelom riadneho poskytovania a využívania služieb servera (ako je uvedené vyššie) v prospech všetkých ostatných registrovaných používateľov servera (napr. riadne fungovanie histórie vzájomnej komunikácie používateľov resp. zdieľanie komentárov, udalostí na stránkach servera).

4. Práva používateľa ako dotknutej osoby sú dané ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V mene poskytovateľa bude osobné údaje spracúvať štatutárny orgán alebo osoba poverená štatutárnym orgánom poskytovateľa. Zverejnenie údajov používateľa (na základe dobrovoľného uváženia používateľa, ktorý sám rozhoduje, ktoré osobné údaje a v akom rozsahu po registrácii na serveri umiestni) bude vo forme zverejnenia na stránkach servera.

5. Z dôvodu ochrany osobných údajov používateľa pred ich zneužitím, sa zakazuje používateľovi na serveri zverejňovať nasledovné osobné údaje: číslo občianskeho preukazu a rodné číslo používateľa. Poskytovateľ nezodpovedá používateľovi za to, že došlo k zneužitiu týchto údajov, ak by ich používateľ zadal do systému servera napriek tomuto zákazu. Súhlas na spracovanie osobných údajov uvedený vyššie sa nevzťahuje na takéto osobné údaje, tzn. poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať takéto osobné údaje používateľa.

Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne meniť a/alebo dopĺňať VOP z dôvodu neaktuálnosti, nesúladu s právnou úpravou a/alebo z iných dôvodov, pričom takéto zmeny VOP nebudú mať vplyv na platnosť ostatných častí VOP. Predmetné zmeny alebo doplnenia VOP budú dané používateľovi na známosť zverejnením aktuálneho plného znenia VOP na príslušnej stránke v rámci servera. Používateľ berie na vedomie, že samotné oboznámenie sa s týmito VOP je plne v jeho záujme a na jeho zodpovednosti, pričom si je vedomý, že služby servera môže využívať iba v súlade s týmito VOP. Všetky zmeny alebo doplnenia VOP platia od ich zverejnenia na serveri, pričom používateľ bude mať neobmedzený prístup k aktuálnemu zneniu VOP. Pokračovanie v používaní služieb servera sa považuje za súhlas so zmenami a doplneniami VOP. Ak používateľ so zmenami a doplneniami VOP nesúhlasí je povinný požiadať poskytovateľa o zrušenie svojej registrácie na serveri, teda o zrušenie svojho používateľského účtu.
2. Poskytovateľ má právo zobrazovať reklamu a iné internetové odkazy, pričom nezodpovedá za to, že obsah, ku ktorému príde používateľ do styku po prekliknutí na dané reklamy a/alebo iné internetové odkazy, je v súlade s týmito VOP a/alebo inými všeobecno - záväznými právnymi predpismi. Používateľ súhlasí so zasielaním reklamných e-mailov (napr. o športových udalostiach, o športových potrebách) na svoj používateľský účet.
3. Poskytovateľ má právo využívať a šíriť bez obmedzení všetky pripomienky, nápady alebo návrhy od používateľov, ktoré sú adresované poskytovateľovi, a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu používateľovi, ktorý mu tento návrh poskytol.
4. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje používateľov servera v rámci informačného systému na to vymedzeného.
5. Poskytovateľ má právo kedykoľvek (aj bez udania dôvodu), dočasne prerušiť alebo natrvalo ukončiť činnosť servera.
6. V prípade, ak poskytovateľ zistí, že používateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušuje ustanovenia týchto VOP, je oprávnený zrušiť používateľský účet a registráciu používateľa s okamžitou platnosťou.

Práva a povinnosti používateľa

1. Požívateľský účet je vo výhradnej a výlučnej dispozícii používateľa, ktorý si ho vytvoril a nemôže ho používať nikto iný bez jeho vedomia.
2. Požívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje k jeho používateľskému účtu pred inými osobami.
3. Ak používateľ využíva služby servera na počítači, ktorý nepatrí výlučne jemu, ale má k nemu prístup viacero osôb, je po skončení práce na danom počítači povinný skontrolovať, že sa zo svojho používateľského účtu odhlásil a znemožnil tak iným osobám zneužitie jeho účtu.
4. Akékoľvek zneužitie používateľského účtu je používateľ povinný okamžite nahlásiť na emailovú adresu sportujeme@sportujeme.sk.
5. Používateľ je povinný dbať na to, aby jeho činnosť a príspevky na serveri boli v súlade s podmienkami a aby:

 • nepropagovali násilie, nepodnecovali nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti alebo k etnickej skupine;
 • nepodporovali vojnu alebo neopisovali kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou nepropagovali alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok alebo jedov alebo nezľahčovali následky užívania uvedených látok;
 • nepoužívali vulgarizmy, obscénnosti alebo akékoľvek výrazy, ktoré môžu vyvolať pohoršenie u ostatných používateľov a sú v rozpore s dobrými mravmi a etikou;
 • neobsahovali pornografický obsah alebo nepropagovali detskú pornografiu;
 • neobsahovali informácie, ktoré sú nepravdivé, neaktuálne alebo pravdu skresľujúce a mohli by iných používateľov uviesť do omylu, a tým im spôsobiť škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru;
 • neobsahovali obsah, ktorý by slúžil ako reklama pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej činnosť nie je v súlade so zameraním služieb poskytovaných prostredníctvom servera, resp. ktoré subjekty by predstavovali konkurenciu poskytovateľovi v akomkoľvek smere;
 • nepoškodzovali poskytovateľa, jeho dobrú povesť a/alebo služby, ktoré poskytuje;
 • nepropagovali akúkoľvek formu konania ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • nepropagovali politické strany/ hnutia resp. ich predstaviteľov;
 • nepropagovali užívanie akýchkoľvek liekov, omamných látok, psychotropných látok;
 • nepropagovali akoukoľvek formou zbrane a strelivo;
 • neuvádzali nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu škodu, resp. by týmto spôsobom uviedli do omylu (napr. ohľadom termínu konania športovej akcie) ostatných používateľov služieb serveru;
 • nerozširovali obsah web stránok sprístupnených prostredníctvom servera, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.

6. Osobné údaje a akékoľvek informácie o používateľoch servera sú určené pre potreby poskytovaných služieb servera a používateľovi je zakázané tieto informácie zbierať a/alebo zverejňovať za akýmkoľvek iným účelom.
7. Ak používateľ zistí porušovanie týchto VOP, je okamžite po tomto zistení povinný nahlásiť to poskytovateľovi na emailovú adresu sportujeme@sportujeme.sk.
8. V prípade zúčastnenia sa na udalosti, ktorá bola zverejnená na serveri, je používateľ povinný správať sa v súlade s prevádzkovými pravidlami športovej udalosti resp. daného športoviska, ako aj v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi resp. pravidlami slušného správania sa tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzoval a neohrozoval bezpečnosť iných účastníkov. V prípade, ak by sa poskytovateľ dozvedel o tom, že konkrétny používateľ uvedené pravidlo porušuje, je poskytovateľ oprávnený zrušiť registráciu danému používateľovi.
9. Používateľ si je vedomý, že účasť na športových podujatiach zverejnených na serveri je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.  Poskytovateľ nijako nezodpovedá za žiadnu škodu na zdraví vzniknutú na takomto podujatí.
10. Používateľ je pri používaní služieb servera (resp. pri účasti na športových podujatiach) povinný dodržiavať všetky príslušné všeobecno-záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, resp. štátu, v ktorom sa práve nachádza. V prípade porušenia takýchto predpisov alebo týchto VOP, má poskytovateľ povinnosť poskytnúť príslušné vyžiadané informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom polície a/alebo štátnej/ verejnej správy.
11. Používateľ nesmie brániť ostatným používateľom vo využívaní služieb servera, ako ani nesmie ostatných používateľov akokoľvek obťažovať, resp. im poskytovať mylné informácie.
12. Používateľ je povinný požiadať poskytovateľa (zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu sportujeme@sportujeme.sk) o zrušenie svojho používateľského účtu v prípade, ak s týmito VOP nesúhlasí.

Ochrana práv duševného vlastníctva a iných práv

1. Používateľ berie na vedomie, že ním zdieľaný/zverejňovaný obsah (napr. fotografie, články, komenty, videá, logá a iné) na serveri nesmú spôsobiť ohrozenie ani porušenie žiadnych osobnostných, autorských, priemyselných, súťažných, alebo iných obdobných práv tretích osôb (napr. práv k obchodnému menu, ochrannej známke; dobrá povesť právnickej osoby, know-how, obchodné tajomstvo). Používateľ svojou registráciou vyhlasuje, že berie na vedomie tieto obmedzenia,  bude ich plne zohľadňovať pri využívaní služieb servera, a v prípade porušenia týchto práv nahradí všetku škodu, ktorá z tohto jeho konania vyplynie poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah pridaný používateľmi na server, a teda ani za prípadné porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva resp. iných práv uvedených vyššie. V zmysle zákona o elektronickom obchode nemá poskytovateľ všeobecnú monitorovaciu povinnosť obsahu svojho servera, teda poskytovateľ nemusí aktívne monitorovať/ kontrolovať obsah jednotlivých príspevkov používateľov na serveri (teda ich súlad s VOP, všeobecno-záväznými právnymi predpismi). Používateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia, že konkrétny obsah používateľa pridaný na server porušuje predchádzajúce ustanovenia, poskytovateľ je povinný takýto obsah zo servera odstrániť v zmysle zákona o elektronickom obchode.
3. Používateľ je povinný dbať na to, aby všetok ním zdieľaný obsah (najmä fotografie - profilová fotografia, fotografie z udalostí vo fotoalbumoch; videá; komentáre):

 • boli v súlade s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • nebudú žiadnym spôsobom poškodzovať, urážať, zosmiešňovať alebo napádať osoby, ktoré sú na fotografii zachytené;
 • nebudú mať erotický alebo pornografický obsah;
 • nebudú mať komerčný obsah, teda nebudú propagovať žiadne tovary alebo služby, obchodné spoločnosti alebo iné webové portály (zvlášť tie ktoré by predstavovali konkurenciu pre poskytovateľa);
 • budú v súlade s tématikou internetovej stránky.

Ostatné pravidlá

1. Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov na základe týchto VOP alebo v súvislosti s týmito VOP, sa budú riadiť právnym poriadkom SR.

2. Používateľ, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, registráciou na serveri vyhlasuje, že úroveň jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti je dostatočná na to, aby pochopil všetky práva a povinnosti stanovené týmito VOP a zároveň vyhlasuje, že s jeho používaním serveru súhlasia jeho rodičia resp. iní zákonní zástupcovia. V prípade, ak sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, zodpovedá takýto používateľ resp. jeho zákonní zástupcovia plne za akúkoľvek škodu z toho vyplývajúcu.

3. Používateľ registráciou súhlasí s tým, že poskytovateľ bude využívať na serveri Local shared objects alebo Flash cookies, pomocou ktorých sú zaznamenávané a ukladané údaje o návštevách používateľa na serveri a návštevnosti serveru. Poskytovateľ nevyužíva Flash cookies na identifikáciu informácii o používateľoch (meno, emailová adresa), a teda v danom prípade nepôjde osobné údaje používateľa.

4. Server je vo výhradnom vlastníctve a dispozícii poskytovateľa a akékoľvek využívanie služieb servera, na iný účel ako na ten, na aký bol tento server vytvorený, je bez výslovného súhlasu poskytovateľa zakázaný. Používateľom nie je povolené akýmkoľvek spôsobom zhromažďovať, kopírovať a zverejňovať údaje o ostatných používateľoch zo servera.

Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nekontroluje, či sú príspevky umiestnené na serveri aktuálne, pravdivé a/alebo presné, takže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá by bola spôsobená tým, že ostatní používatelia sa budú riadiť údajmi z akéhokoľvek uverejneného príspevku na serveri. Je len na samotnom používateľovi, aby si zverejnené údaje overil aj inými informačnými kanálmi (napr. aby si telefonicky overil informáciu zo servera, aby tým predišiel zmeškaniu športovej akcie).
2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré používateľ poskytne/zverejní prostredníctvom správ alebo akýchkoľvek príspevkov na serveri iným používateľom, ako ani nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú zneužitím prihlasovacích údajov používateľa, resp. akúkoľvek škodu spôsobenú hackerským útokom na stránky servera.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za používateľa, ani za jeho správanie sa na športoviskách alebo športových udalostiach, ako ani nezodpovedá za prípadné škody, ktoré svojim správaním na športovej udalosti alebo športovisku spôsobil.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla používateľovi v súvislosti s využívaním služieb servera, či už z využívania funkcií servera alebo z uverejnených príspevkov, pričom nezáleží na tom, či príspevok, ktorý spôsobil škodu uverejnil samotný používateľ alebo neregistrovaná osoba, rovnako ani za škody vzniknuté chýbajúcim obsahom v príspevku alebo príspevkom samotným.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za nepretržité a bezchybné fungovanie servera a nezodpovedá ani za škody, ktoré by boli spôsobené prerušením/odstavením/ úplným zrušením funkčnosti servera.
6. Poskytovateľ môže činnosť a všetky príspevky na serveri sledovať, kontrolovať a v prípade nesúladu činnosti alebo príspevkov s VOP ich aj meniť či odstraňovať bez vedomia používateľa, ktorý svojim používaním služieb servera porušil VOP a/alebo všeobecne záväzný právny predpis. Uvedené však nezakladá žiadnu monitorovaciu povinnosť poskytovateľa voči obsahu servera (viď hore).
7. Používateľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú by svojou činnosťou a/alebo svojimi príspevkami umiestnenými ním na serveri spôsobil poskytovateľovi, iným používateľom alebo inej osobe. Používateľ zodpovedá v takom prípade bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená zavinene alebo bez zavinenia.

Kalendár udalostí